Pes nepriateľom TANAPu?

Komentár bol uverejnený v Hlavnom denníku dňa 13.03.2019

Áno, priznávam sa hneď v úvode. Som psíčkar. A ako psíčkar, nemôžem napísať nezaujatý komentár na túto tému. Ale v tomto prípade mi je úplne jedno, čo si o mojej nezávislosti pomyslíte. Píšem vždy tak, ako to cítim. A zvieratá milujem viac ako podstatnú väčšinu ľudí, ktorých poznám. Nikdy ma nezradili, čo sa nedá tvrdiť o…

Ale, nechajme to. K veci. Slobody občana sa s tokom času v tzv. „slobodnej spoločnosti“ stále vytrácajú. O slobode zvierat sa tu snáď ani rozpisovať nebudem, veď to, že zviera nie je vec, nám dovolili majitelia našej budúcnosti prvý raz vysloviť v súlade so zákonom len pomerne nedávno. To hovorí za všetko!

V poslednej dobe nás (rozumej psíčkarov a milovníkov zvierat) dosť popudil pripravovaný návrh nového návštevného poriadku TANAPu, ktorý sa stavia odmietavo k vstupu do určitých chránených oblastí a to ani vtedy, ak bude pes na vôdzke.

Na jednej strane je pochopiteľné, že na nepoctivých majiteľov psov, ktorí nechajú svoje poľovné plemená na voľno a ešte ich huckajú, aby popreháňali lesnú zver, treba vymyslieť bič. Ale súdruhovia asi zabudli, že aj počas vojenskej prípravy boli hromadné tresty zakázané. Preto nechápem plošné nariadenie, ktoré sa dotkne aj tých, ktorí nariadenia dodržujú.

V podobnom zmysle sa vyjadrila aj zvie­ra­cia om­buds­manka Zu­zana Sta­nová: „Hoci chá­peme, že ne­do­dr­žia­va­nie tohto opat­re­nia zo strany ma­ji­te­ľov zvie­rat si vy­ža­duje tvr­d­šie po­stupy v zá­ujme ochrany je­di­neč­nej ta­trans­kej prí­rody, ce­lo­plošný zá­kaz po­hybu psov v TA­NAP-e možno po­va­žo­vať za ne­pri­me­rane re­štrik­tívny krok, ktorý pos­tihne všet­kých ma­ji­te­ľov bez roz­dielu – aj dis­cip­li­no­va­ných náv­štev­ní­kov. Dom­nie­vame sa, že naše prí­rodné bo­hat­stvo by ne­malo byť psič­ká­rom upie­rané iba preto, lebo časť náv­štev­ní­kov ne­reš­pek­tuje platné pra­vidlá” .

Ini­cia­tíva Zvierací ombudsman na­vrhuje na­miesto ce­lo­ploš­ného zá­kazu zvý­še­nie po­kút za po­hyb v TA­NAP-e so zvie­ra­ťom, ktoré nie je uvia­zané na vôdzke, na 2000 eur. Len ta­kéto opat­re­nie ne­bude zby­točne a vo­pred tres­tať poc­ti­vých ma­ji­te­ľov psov. Takto vy­soko ur­čená san­kcia zá­ro­veň zod­po­vedá aj spo­lo­čen­skej ne­bez­peč­nosti a zá­važ­nosti prie­stupku a je pri­me­raná chrá­ne­nému zá­ujmu, kto­rým je v tomto prí­pade ochrana ta­trans­kej prí­rody.“

Znenie pripomienky je možné nájsť tu.

Zvierací ombudsman sa pridal k viacerým kritikom navrhovaného návštevného poriadku TANAPu: „Domnievame sa, že ochrana prírody môže ísť aj ruka v ruke s povolením pre psy. Dokazujú to návštevné poriadky národných parkov po celej Európe, napríklad Triglavského národného parku v Slovinsku alebo národného parku Hohe Tauren v Rakúsku, kde je, ako aj vo všetkých národných parkoch v Rakúsku, povolené vstupovať na celé územie so psom. Ten však nesmie byť pustený na voľno.

Tvorcovia tohto tvrdého nového poriadku si zrejme neuvedomujú, že nie je dochovaný jediný oficiálny záznam, že by pes do chránenej oblasti priniesol hliníkovú plechovku od piva, plastovú fľašu, konzervu, doplňte si čokoľvek, čo ste v TANAPe na vlastné oči videli pohodené. To čo tam pes prinesie a jeho ľudský spoločník to náhodou, alebo náročky, neodstráni, nie je ekologická katastrofa, o mesiac, alebo dva je to preč. Devastáciu prírody robí VŽDY len človek.

Napriek tomu Správa ná­rod­ného parku na­vrhla sprís­ne­nie, keďže mnohí tu­risti ne­reš­pek­to­vali sú­časné pra­vidlá a voľne po­be­hu­júce psy na­há­ňali chrá­nené zvie­ratá. Podľa ria­di­teľa Správy TA­NAP-u Pavla Majka si za na­vrho­vaný zá­kaz po­hybu psov môžu ľu­dia do is­tej miery aj sami.

Takže pán riaditeľ, vlastnými slovami ste teraz potvrdili, že doterajšie nariadenia sú dostatočné, len ich vymáhateľnosť je veľmi nízka. Preto to treba zakázať všetkým! Aké múdre a boľševistické! Tí poctiví psíčkari nemôžu za vašu neschopnosť udržať si v Tatrách poriadok!

Ak už chcete niečo pre vám zverenú oblasť spraviť, skúste zredukovať hromadné vraždenie zvierat papalášmi, ľudovo nazývané poľovačka. Alebo plienenie lesov a vývoz drevnej suroviny za pár šupov do zahraničia. Ale to by ste museli mať odvahu postaviť sa mocným, ktorých máme zabetónovaných aj na tých najvyšších pozíciách…

Namiesto záveru trochu satiry:

Nemáte aj vy niekedy pocit, že by lepšie namiesto volených zástupcov ľudu rozhodovali naši miláčikovia? Škoda, že sme s Brendou nestihli termín kandidatúry na prezidentku republiky. Je sympatická, aj sa toho už dosť naučila, kauzy okolo rozoraného trávnika a ohryzenej skrine upadli do zabudnutia. A dokonca sa na fotografiách netvári kyslo. V okolí je mimoriadne obľúbená pre svoju priateľskú povahu s preferenciou 98% u okoloidúcich.  Ale jeden háčik tu je – dá sa skorumpovať kúskom slaniny – a to by pre ňu, ako potencionálnu političku, bola asi veľká slabina. Alebo nie?